•  
  •  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
   BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11
                                Số: 15 /QĐ-HĐQT-CTY11
    
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                
                        Tiền Giang, ngày  18 tháng 01 năm 2017
     QUYẾT ĐỊNH
   Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Phòng,
  • Chi nhánh phụ thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 11.
   ----------------------------
   • CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11
   •  
   • - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

    - Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2016;

    - Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 10/01/2017 của Hội đồng quản trị về việc Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý công ty;

    - Theo yêu cầu nhiệm vụ của Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 11.

    QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Nay ban hành Cơ cấu Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Phòng, Chi nhánh phụ thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Điều 3. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành Công ty, Trưởng các phòng, Trưởng các Chi nhánh phụ thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

     

    Nơi nhận:
           - Như điều 3;
           - Lưu HĐQT, HC-QT .
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    CHỦ TỊCH

    (ĐÃ KÝ)

    Nguyễn Thành Đồng

     

     

   •  

   •  

   •  

   • CƠ CẤU TỔ CHỨC
   • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG, CHI
   • NHÁNH PHỤ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 11
   • (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-HĐQT-CTY11 ngày  18  /01/2017 
   •  của HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11)
  •  

  • CHƯƠNG I

   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   Điều 1. Nguyên tắc chung.

   - Mô hình tổ chức quản lý công ty gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, các “cán bộ quản lý” công ty; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phận trên được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11.

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Phòng, Chi nhánh, Trạm điều tiết và các chức danh khác ...  là cơ sở để các đơn vị, các chức danh khác thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, được HĐQT Công ty quyết định; bổ sung, sửa đổi căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật lao động và những quy định hiện hành khác của Công ty.

   - Trưởng các Phòng, Chi nhánh được quyền chủ động chỉ đạo, phân công, kiểm tra đôn đốc Phó trưởng phòng, Phó trưởng Chi nhánh và các nhân viên phòng, Chi nhánh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Quản lý thời gian làm việc của các nhân viên trong phòng, Chi nhánh; không được tự ý giải quyết cho nhân viên của mình nghỉ việc riêng khi không có ý kiến của Ban Giám đốc Công ty.

   - Trưởng Phòng, Chi nhánh chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, HĐQT, ĐHĐCĐ và Pháp luật về thực hiện những chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng, Chi nhánh có thể phân công, ủy quyền cho phó phòng, Chi nhánh hoặc các nhân viên của phòng, Chi nhánh phụ trách, thực hiện một số nhiệm vụ của phòng, Chi nhánh và chịu trách nhiệm pháp lý về phân công ủy quyền của mình.

    Phó trưởng phòng, Phó trưởng Chi nhánh là người giúp việc cho Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh, Giám đốc, HĐQT, ĐHĐCĐ và Pháp luật về những nội dung công việc được phân công, ủy quyền khi thực hiện nhiệm vụ; Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Quy chế của Công ty khi để xảy ra những sai phạm làm ảnh hưởng đến kinh tế của Công ty và có thể bị theo quy định pháp luật nếu có đủ chứng cứ về việc cố ý làm trái quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại cho Công ty.   

    Các nhân viên của phòng, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh những nội dung công việc được giao.

   - Các nhân viên phục vụ của phòng, Chi nhánh và Công nhân trực tiếp thực hiện theo Luật Lao động, Nội quy của Công ty và những quy định hiện hành khác của Công ty.

   Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu.

   - Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức và bố trí nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhưng phải tiết kiệm được chi phí, lao động, đảm bảo theo hướng tinh, gọn, hiệu quả.

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Phòng, Chi nhánh phụ thuộc Công ty được quy định rõ ràng, không chồng chéo, thông thoáng trong thủ tục, nhưng đảm bảo về tổ chức quản lý và điều hành tốt nhiệm vụ chung toàn Công ty.

   - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị mình; Trưởng các phòng nghiệp vụ và Trưởng các Chi nhánh phụ thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đơn vị trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ chung, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho toàn Công ty. 

   - Các Chi nhánh phụ thuộc Công ty là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ, có giấy phép kinh doanh, con dấu để hoạt động độc lập.          

   Điều 3. Cơ cấu tổ chức điều hành Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11.

   - Ban Giám đốc điều hành Công ty gồm: Giám đốc điều hành và các phó Giám đốc.

   - Các phòng nghiệp vụ:

   + Phòng Hành chính - Quản Trị;

   + Phòng Kỹ thuật - Kinh doanh;

   + Phòng Tài chính - Kế toán;

   - Các đơn vị sản xuất, kinh doanh phụ thuộc:

   + Chi nhánh Sông Tiền;

   + Chi nhánh Bến Tre;

   + Chi nhánh Tam Bình;

   + Chi nhánh Chợ Lách;

     - Tổ chức hoạt động của các phòng, Chi nhánh: Tuỳ theo tình hình hoạt động sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn, số lao động của phòng, Chi nhánh có thể được điều động, bố trí thay đổi cho phù hợp.

    

   CHƯƠNG II.

   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

    CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

    

   Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ

   1. Phòng Hành chính - Quản trị:

   a) Chức năng:

   - Là Phòng giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các Phòng, Chi nhánh Công ty trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc của Công ty;

   - Tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty trong công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,CNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt thuộc Văn phòng Công ty;

   - Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn;

   - Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc;

   b) Nhiệm vụ:

   - Quản lý và hướng dẫn các phòng ban cơ quan Công ty về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan Công ty theo quy định của pháp luật;

   - Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty;

   - Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Công ty; thông báo ý kiến kết luận tại các hội nghị, cuộc họp giao ban, làm việc của Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty; phối hợp với các phòng, chuẩn bị các bài viết, trả lời, phỏng vấn cho Lãnh đạo Công ty;

   - Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách (nâng lương, nâng bậc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, giải quyết các chế độ BHXH…) với người lao động, kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động;

   - Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động, theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, thu nhập từ tiền lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, trả lương, thưởng cho CBCNV;

   - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV;

   - Hướng dẫn công tác thi đua, làm tham mưu, thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

   - Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công theo chức năng;

   - Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các Quy định hiện hành khác trong toàn Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty;

   - Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty ủy quyền trực tiếp;

   - Quản lý xe văn phòng phục vụ nhu cầu công tác của CB, CNV trong Công ty; Ca nô phục vụ đoàn kiểm tra tuyến hàng tháng và xác nhận, thủ tục thanh quyết toán nhiên liệu cho các chuyến công tác theo quy định của công ty.

   - Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành chính sách, Pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Công ty;

   - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ an ninh trật tự cho toàn thể CB, CNV. Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện tốt công tác này;

   - Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy và công tác bảo vệ tài sản, Công tác vệ sinh văn phòng của Công ty. Quản lý, lập và thực hiện các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các công trình trọng điểm trong toàn bộ khu vực Công ty quản lý;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty giao.

   2. Phòng Tài chính - Kế toán:

   a) Chức năng:

   - Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê;

   - Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.

   b) Nhiệm vụ:

   - Thực hiện công tác hạch toán kế toán theo Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty;

   - Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước;

   - Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư;

   - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;

   - Thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN, cổ đông và người lao động theo luật định;

   - Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn;

   - Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và Điều lệ Công ty;

   - Quản lý cổ phần và thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi … về cổ phần;

   - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty giao.

   3. Phòng Kỹ thuật - Kinh doanh:

   a) Chức năng:

   - Tham mưu giúp việc cho Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo ngành nghề;

   - Thống nhất quản lý và cung ứng loại vật tư, thiết bị, nhiên liệu. . .cho nhu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty;

   - Quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những công trình do Công ty thực hiện;

   - Giám sát chất lượng thi công các công trình.

   b) Nhiệm vụ:

   - Xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện các mặt hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Công ty;

   - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý hợp đồng kinh tế, công tác thu hồi vốn;

   - Xây dựng kế hoạch định kỳ về giá thành sản phẩm, kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác;

   - Xây dựng kế hoạch đấu thầu và mời thầu, dự thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật;

   - Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư;

   - Lập và theo dõi các Hợp đồng giao khoán nội bộ với các đơn vị, cá nhân trên cơ sở dự toán chi phí giá thành được Giám đốc Công ty phê duyệt;

   - Lập hồ sơ quyết toán các công trình; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu và giữ bí mật hồ sơ tài liệu theo quy định của Pháp luật và của Công ty; Thực hiện các chế độ báo cáo, thanh quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng với các chủ đầu tư khi kết thúc công trình theo quy định;

   - Phối hợp với các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện Hợp đồng Kinh tế, nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý các Hợp đồng sau khi hoàn thành;

   - Tìm đối tác và việc làm theo định hướng của Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty;

   - Phân tích hiệu quả kinh tế, kỹ thuật các công trình và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của toàn Công ty;

   - Đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh;

   - Phối hợp với các Phòng ban trực thuộc để hoàn thành công việc được giao.

   - Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các Chi nhánh định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

   - Tổ chức triển khai các hợp đồng đã ký kết; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng, khối lượng;

   - Lập kế hoạch vật tư, phương tiện, thiết bị, công cụ lao động. . . theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động của Công ty;

   - Xây dựng trình Giám đốc ban hành và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty;

   - Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ;

   - Xây dựng các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác nghiệm thu và kiểm tra giám sát việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư, nhiên liệu…;

   - Trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực quản lý kỹ thuật - giám sát chất lượng theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty.

   - Lập phương án, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, tư vấn, thiết kế, giám sát thi công các công trình, thực hiện các dự án, phương án kỹ thuật, phương án an toàn lao động trong các công tác sản xuất kinh doanh khác.

   - Theo dõi quản lý hồ sơ kỹ thuật các máy móc, phương tiện, thiết bị, các loại vật tư chuyên ngành trong kho Công ty, cấp phát vật tư, kế hoạch sản xuất và các đối tượng quản lý khác của phòng bằng sổ, biểu mẫu và đồng thời quản lý, lưu trữ trên máy tính bằng các phần mềm, bằng phần tự lập trình;

   - Chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức quản lý, tiếp nhận phương tiện, sửa chữa máy móc, thiết bị, báo hiệu, cơ sở hạ tầng; Kiểm tra việc quản lý, khai thác các loại phương tiện thiết bị trong công ty hợp lý, có hiệu quả;

   - Lập kế hoạch, phương án sửa chữa toàn bộ phương tiện, máy móc, thiết bị, báo hiệu, các công trình thuộc kết cấu hạ tầng của Công ty. Chủ động hướng dẫn, giám sát quá trình sửa chữa; Chủ trì nghiệm thu sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, công trình thuộc kết cấu hạ tầng, chủ trì hồ sơ đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

   - Quản lý và cập nhật thông tin đưa lên trang Website của công ty.

    

   CHƯƠNG III.

   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHI CHI NHÁNH

    

   Điều 5: Chức năng , nhiệm vụ của các Chi nhánh

   1. Chức năng của các Chi nhánh phụ thuộc:

   - Mở rộng sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề được đăng ký và thực hiện công việc do Công ty giao với mục đích: đa dạng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đảm bảo lợi ích cho người lao động, bảo toàn vốn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận...

    Quản lý, sử dụng lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Chi nhánh theo qui định của Công ty và pháp luật hiện hành.

   - Các Chi nhánh thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo trì đường thuỷ nội địa trong phạm vi được giao với mục đích đảm bảo an toàn giao thông, tiết kiệm chi phí; thực hiện sản xuất kinh doanh khác (theo giấy phép đăng ký kinh doanh) với mục đích tạo việc làm, thu lợi nhuận để nâng cao đời sống cho CB, CNLĐ trong Chi nhánh.

   2. Nhiệm vụ của các Chi nhánh phụ thuộc.

   - Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, sản xuất, xây dựng lắp đặt, bảo trì hệ thống báo hiệu đảm bảo đúng quy trình, thiết kế kỹ thuật, quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành khối lượng công việc được Công ty giao đạt hiệu quả;

   - Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty; quan hệ, giao dịch với các cơ quan, đối tác bên ngoài giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho Công ty; thực hiện tốt công tác điều tiết đảm bảo giao thông thủy theo phương án được duyệt và khối lượng Công ty giao;

   - Quản lý và chịu trách nhiệm việc sử dụng nguồn nhân lực, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, vật tư, phương tiện đúng mục đích, có hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; phân công lao động khoa học, hợp lý, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và vệ sinh an toàn lao động, trật tự an ninh, xã hội và phòng cháy nổ trong đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân của Chi nhánh;

   - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng luồng tuyến đường thủy nội địa trong phạm vi trách nhiệm; phát hiện sự biến đổi luồng lạch, vật chướng ngại, kịp thời báo cáo lên cấp trên và các cơ quan chức năng để có biện pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông trên tuyến;

   - Theo dõi mực nước và lưu lượng vận tải trên tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các biện pháp phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; có biện pháp khắc phục kịp thời hậu quả do bão lũ gây ra và báo cáo cấp trên theo qui định;

   - Mở sổ sách theo dõi, thống kê ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả công tác của đơn vị theo đúng biểu mẫu; chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

   - Phối hợp thường xuyên với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương:

   + Tham gia kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bến khách ngang sông, cảng bến thủy nội địa, thi công công trình; chủ công trình gây ra vật chướng ngại trên đường thủy nội địa thuộc phạm vi tuyến quản lý, phải thực hiện nghiêm phương án đảm bảo an toàn giao đường thủy nội địa theo qui định của pháp luật;

   + Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải, về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng trên đường thuỷ nội địa quốc gia; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông, phát hiện và tham gia cứu nạn, nắm bắt thông tin và thu thập số liệu các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, báo cáo cấp trên kịp thời theo qui định.

   - Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Quy định của Công ty ban hành và thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.

   - Khi có đối tác thực hiện giao dịch kinh doanh, các Chi nhánh có trách nhiệm báo cáo về Công ty để thực hiện ký kết hợp đồng, sau đó công ty sẽ giao khoán lại công việc để cho Chi nhánh thực hiện (nếu Chi nhánh đủ năng lực, điều kiện thực hiện).

   - Chi hoa hồng môi giới, dịch vụ tạo việc làm được quy định theo khoản 4 Điều 47 Quy chế quản lý tài chính công ty tại Quyết định số 259/QĐ-HĐQT-CTY ngày 27/7/2016

   3. Ngành nghề kinh doanh của các Chi nhánh phụ thuộc Công ty.

   - Theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Công ty và các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

   4. Tổ chức các Chi nhánh phụ thuộc Công ty:

   - Số lượng cán bộ, công nhân của Chi nhánh phụ thuộc vào nhiệm vụ được giao và thực tế phát triển sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh (do Giám đốc quyết định).

   5. Một số nhiệm vụ khác:

   - Khai thác và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong những ngành nghề được giao.

   - Quản lý tài sản, hạ tầng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam điều chuyển và của Công ty giao cho.

   - Khai thác tìm kiếm những công việc trong phạm vi địa bàn khu vực mình quản lý phù hợp với chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

    

   CHƯƠNG IV

   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 6. Chế độ báo cáo và tổ chức cuộc họp

   1. Báo cáo được lập dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử;

   2. Công ty chấp nhận cho các Phòng nộp báo cáo cho Giám đốc, qua mạng internet, mạng nội bộ của Công ty;

   3. Giám đốc quy định cụ thể về các thông tin báo cáo định kỳ, thông tin báo cáo bất thường và biểu mẫu báo cáo căn cứ theo Quy chế này và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty;

   4. Các phòng, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đều phải có chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng;

   5. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phải tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tiếp với các phòng ban mình phụ trách để nắm bắt tình hình hoạt động hàng ngày của công ty;

   6. Giám đốc phải tổ chức các cuộc họp sơ kết hàng quý để đánh giá toàn bộ hoạt động điều hành của Giám đốc, Phó Giám đốc và bộ máy giúp việc.

   Điều 7. Hiệu lực thi hành

   1. Quy chế này được áp dụng thực hiện trong toàn Công ty.

   2. Những nội dung chưa đề cập thì căn cứ vào Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

   3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

   4. Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

   5. Quy chế này gồm 4 Chương 7 Điều, được các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 10 tháng 01năm 2017 và cùng chấp thuận nội dung toàn văn của Quy chế này./.

    

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI