Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 4416/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2015 về việc công bố Định mức dự toán một số công tác sửa chữa công trình đường thủy nội địa.

Theo Quyết định, công bố Định mức dự toán một số công tác sửa chữa công trình đường thủy nội địa để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng vào việc lập và quản lý chi phí sửa chữa công trình đường thủy nội địa.

Định mức dự toán sửa chữa công trình đường thủy nội địa là định mức kinh tế-kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.

Định mức được áp dụng để lập đơn giá sửa chữa công trình đường thủy nội địa, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; áp dụng đối với trường hợp công trình sửa chữa chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật...

Toan văn Quyết định xem tại đây.

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI