Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Theo Quyết định, sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Miễn, giảm giá vé hành khách như sau:
1.Trẻ em dưới một tuổi được miễn vé nhưng phải ngồi chung với hành khách đi kèm. Khi lên tàu phải xuất trình Giấy khai sinh của trẻ em để được miễn vé.

2.Người cao tuổi được giảm tối thiểu 15% giá vé. Khi mua vé phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi để được giảm giá vé.

3.Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 25% giá vé. Khi mua vé phải xuất trình giấy xác nhận khuyết tật để được giảm giá vé.

4.Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa căn cứ quy định của pháp luật để quy định mức miễn, giảm giá vé cho hành khách.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:
1.Trường hợp hành lý ký gửi, bao gửi hư hỏng, mất mát do lỗi của người kinh doanh vận tải thì phải bồi thường theo các quy định sau đây:

a)Theo giá trị đã kê khai đối với hành lý ký gửi, bao gửi có kê khai giá trị; trường hợp người kinh doanh vận tải chứng minh được giá trị thiệt hại thực tế thấp hơn giá trị kê khai thì theo giá trị thiệt hại thực tế;

b)Theo mức do hai bên thoả thuận;

c)Theo giá thị trường của hàng hoá đó tại thời điếm trả tiền và địa điểm trả hàng; trong trường hợp không có giá thị trường của hàng hoá đó thì theo giá trung bình của hàng hoá cùng loại trong khu vực nơi trả hàng;

d)Trường hợp không kê khai giá trị hàng hóa thì theo quy định sau đây: đối với hành lý ký gửi mức bồi thường không vượt quá 20.000 đồng tiền Việt Nam cho 01 kg hành lý ký gửi tổn thất; đối với bao gửi, mức bồi thường không vượt quá 20.000 đồng tiền Việt Nam cho 01 kg bao gửi tổn thất; 7.000.000 đồng tiền Việt Nam đối với mỗi bao hoặc kiện tổn thất.”.

Thông tư cũng nêu rõ bãi bỏ Điều 8 của Thông tư số 80/2014/TT-BTVT.

Thông tư này có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

theo http://www.mt.gov.vn

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI